REGULAMENT CONCURS DE FOTOGRAFIE 

“OBIECTIV: CÂMPINA CURATĂ”- concurs foto inițiat de PARTIDUL CÂMPINA CURATĂSECȚIUNEA 1: ORGANIZATOR 

 

1.1. Concursul "OBIECTIV: CÂMPINA CURATĂ" (denumit în cele ce urmează „Concursul”) este organizat din inițiativa PARTIDULUI CÂMPINA CURATĂ cu sediul în Municipiul Câmpina, str. Bobâlna nr. 57-63, clădirea C1, nr. cad. 20079, reprezentat prin președinte Leica Rudolf, cu sprijinul ASOCIAŢIEI CÂMPINA CURATĂ, cu sediul în municipiul Câmpina, str. Bobâlna nr. 44, județ Prahova, înregistrată în registrul special al asociațiilor și fundațiilor de la Judecătoria Câmpinia cu nr. 6495/2009, CIF 26644102, cont bancar RO80RNCB0208115180640001, deschis la BCR, reprezentată prin Ștefănoiu Cezar-Sebastian denumită în cele ce urmează “Organizator”.

1.2. Prin participarea la aceast concurs, se prezumă faptul că Participanţii cunosc Regulamentul şi sunt de acord cu mecanismul prezentului concurs. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor Regulamentului Oficial al concursului (denumit în continuare “Regulamentul”), potrivit celor menţionate mai jos.

1.3. Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament, întocmit în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în O.G. nr. 99/2000, modificată şi completată, care este obligatoriu pentru toţi Participanţii.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum şi de a suspenda şi/sau înceta concursul, dar nu înainte de a anunţa Participanţii prin publicarea informaţiilor pe site-ul oficial al Organizatorului.

 

SECȚIUNEA 2: TEMA CONCURSULUI

2.1. Fotografiile realizate de concurenții înscriși, trebuie să prezinte zone și/sau detalii cu impact vizual negativ asupra curățeniei de pe domeniul public al Municipiului Câmpina (resturi menajere, deșeuri de diverse tipuri, resturi vegetale) care afectează aspectul general al mediului înconjurător.

2.2. Fotografiile pot prezenta și alte aspecte negative de pe teritoriul municipiului Câmpina, aflate pe domeniul public, de exemplu: gropi, lucrări abandonate, clădiri degradate etc.

2.3. Fotografiile vor fi realizate exclusiv în zone de pe domeniul public aparținând Municipiului Câmpina.

 

SECȚIUNEA 3: CALENDAR DE DESFĂȘURARE

3.1. „Concursul” este organizat și se desfășoară în perioada 01.02.2024 - odată cu lansarea publicată pe pagina oficială de Facebook a Asociaţiei Câmpina Curată, pe Instagram şi pe pagina de internet www. asociatiacampinacurata.ro și până în data de 16.02.2024, conform următorului desfășurător:

3.2. Efectuarea fotografiilor și transmiterea fotografiilor on-line, pe pagina de internet a Organizatorului, www. asociatiacampinacurata.ro, la sectiunea obiectivcampinacurata.ro intre 01 februarie 2024 – 07 februarie 2024

3.3. Jurizarea lucrărilor va avea loc în perioada: 08.02.2024 – 15.02.2024 

3.4. Anunțarea rezultatelor: 16 februarie 2024  

3.5. Înmânarea premiilor: se va face potrivit Secțiunii 6.

3.6. Ridicarea premiilor se face personal, cu prezentarea C.I. la sediul din Câmpina, str. Bobâlna nr.57-63, județ Prahova, până în data de 29.02.2024. Minorii se vor prezenta pentru ridicarea premiilor, obligatoriu însoțiti de un părinte. 

 

SECȚIUNEA 4: ARIA DE DESFĂȘURARE

4.1. Concursul de fotografie este organizat pe teritoriul României, în aria domeniului public al Municipiului Câmpina.

 

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Concursul este deschis oricărui fotograf, profesionist sau amator, care are domiciliul în Municipiul Câmpina.

5.2. Concursul are 2 secțiuni, respectiv:

 1. Categoria de vârsta cuprinsă între 16 ani și 30 ani împliniți la data concursului
 2. Categoria de vârstă peste 31 ani

 

5.3. Înscrierea în Concurs presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament oficial.

5.4. Nu au dreptul de a participa la acest concurs următoarele categorii de persoane:

(i) Persoanele sub 16 ani;

(ii) Persoane care nu au domiciliul în Municipiul Câmpina;

(iii) Angajați ai Organizatorului;

(iv) Rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați la punctul (iii) de mai sus.

5.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Concurs, precum și dreptul de a elimina din concurs orice persoană din categoriile menționate în art. 5.4.

5.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament oficial.

5.7. Participarea la Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi neechivocă a prezentului Regulament şi respectarea întocmai a condiţiilor de participare prevăzute de Organizator prin prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 6: CONDIȚII DE PARTICIPARE ŞI PREZENTARE

6.1. Înscrierile în concurs se fac prin accesarea link-ului afișat în homepage Secțiunea “Proiecte în curs”, în perioada stabilită la art. 2.2., respectiv 01-07.02.2024, fiecare concurent va încarca on-line între 1 și 3 și fotografii cu respectarea tematicii.

Fotografiile trebuie însoțite de locația cât mai exactă unde au fost realizate (strada, cartier), precum și numele complet al participantului. 

6.2. Fiecare participant poate să trimită maxim 3 (trei) fotografii în format digital, iar fotografia să aibă următoarele caracteristici tehnice:

 • Dimensiunea fișierului de la 1 MB la 5 MB;
 • Fotografiile trebuie să fie la rezoluție de print, calitate la 300dpi;
 • Formatul de fișier: .jpg. Fotografiile pot fi color sau alb negru;
 • Nu se permite editarea fotografiilor, cu exceptia ajustarior de luminozitate si contrast
 • Fotografia trebuie să fie realizată exclusiv cu aparat foto sau telefon;
 • fotografia trebuie să fie un instantaneu real, neregizat si cu o rezoluție minimă de 2400 x 1600 pixeli;
 • Nu sunt acceptate în concurs fotografiile care au ramă (bordere).

6.3. Drepturile de autor: Materialele înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor, precum și drepturile de proprietate intelectuală și drepturile exclusive de orice altă natură recunoscute de lege. Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor înscrise în concurs sau să dețină drepturile corespunzătoare de utilizare cu privire la acestea. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe ce pot apărea ca urmare a înscrierii materialelor în această expoziție.

6.4. Participarea este validă doar dacă participantul a trimis fotografii care respectă condițiile menționate la pct 5.3. și dacă a furnizat date de contact complete.

6.5. Participanții la acțiune cedează dreptul de folosinţă, nu şi pe cel de proprietate, asupra fotografiilor trimise în expoziție. Expozanții vor fi aleși în funcție de punctajul acumulat în urma deciziilor luate de comisia de jurizare.

6.6. Prin transmiterea fotografiilor către Organizator, participantul declară, pe propria răspundere, că este unicul proprietar al tuturor drepturilor de autor pentru fotografia prezentată în concurs și că aceasta este liberă de drepturi ale terților.

Fiecare participant poate trimite maxim 3 (trei) fotografii. 

Prin trimiterea fotografiilor și participarea la concurs, participanții își dau acordul pentru ca Organizatorul să le utilizeze (cu menționarea sursei) în diverse prezentări.

6.7. Participantul declară, pe propria răspundere, că fotografia nu contravine legislaţiei privind drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile contractuale sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale unei terţe persoane sau entităţi şi nici nu încalcă dreptul persoanei la viaţă privată sau la publicitate.

6.8. Participanţii se angajează să acopere integral toate cheltuielile legate de plata drepturilor de autor, onorarii şi alte cheltuieli care ar putea fi datorate cuiva şi pe care Organizatorul ar trebui să le achite în urma încălcării de către participant a uneia din normele de mai sus.

6.9. Participanții se obligă să nu publice fotografiile efectuate, în mediul on-line – facebook, Instagram sau alte canale social –media, anterior încheierii jurizării. Dacă vreunul dintre participanți încalcă această regulă, va fi descalificat.

 

SECȚIUNEA 7: DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Juriul

Juriul va fi format din membrii înscriși ai Inițiatorului proiectului și cei ai Organizatorului. 

7.2. Jurizarea se va realiza on-line în perioada 08 februarie – 15 februarie 2024.

Evaluarea juriului privind selectarea fotografiilor înscrise se va face în mod anonim, în baza acordării unei aprecieri (like) acordat unei singure fotografii, ținând cont de următoarele:

- Respectarea temei concursului, respectiv: fotografii realizate pe domeniul public al Municipiului Câmpina;

- Originalitate și creativitate;

- Tehnicitate;

- Estetică;

- Impact emoțional;

Vor fi desemnați câștigători participanții ale căror fotografii obțin cel mai mare numar de aprecieri (like-uri). 

Deciziile juriului sunt finale și nu se supun contestațiilor.

 

7.3. Premii:

 

 • Categoria de vârstă între 16 ani – 30 ani

 

 

 1. 300 EUR + aparat foto instant Polaroid + 1 bilet UNTOLD acces general 4 zile 
 2. 150 EUR + + aparat foto instant Polaroid + 1 bilet UNTOLD acces general 4 zile 
 3. 50 EUR +  aparat foto instant Polaroid + 1 bilet UNTOLD acces general 4 zile 

MENȚIUNE - 12 premii constând în bilete UNTOLD acces general 4 zile 

 

 

 • Categoria de vârstă peste 31 ani 

 

 

 1. premiu 300 EUR + aparat foto instant Polaroid
 2. premiu 150 EUR + aparat foto instant Polaroid 
 3. premiu 50 EUR + aparat foto instant Polaroid 

MENȚIUNE - 12 premii aparate foto instant Polaroid

 

7.4. Validarea și publicarea câștigătorilor, intrarea în posesie a premiilor:

(i) În termen de maxim 48 ore de la desemnare, câştigătorii vor fi contactaţi telefonic, în baza datelor menţionate în fişa de înscriere la concurs, pentru a fi informați despre faptul că au fost desemnaţi câştigători. Numele câştigătorilor va fi comunicat şi pe pagina de Instagram, împreună cu fotografiile câștigătoare;

(ii) Organizatorul, îşi declină orice răspundere în situaţia în care oricare dintre participanţii desemnaţi câştigători nu răspunde la apelurile reprezentanţilor organizatorului.

(iii) Câștigătorii pot intra în posesia premiilor prin înmânarea acestora de Organizator, începand cu data de 19.01.2024;

(iv)Ridicarea premiilor se face personal, cu prezentarea C.I. la sediul din Câmpina, str. Bobâlna nr. 57-63, județ Prahova, până în data de 29.02.2024. Minorii vor fi însoțiți obligatoriu de un părinte la ridicarea premiului;

(v) Premiile vor fi predate către câștigători pe baza unui proces verbal, în două exemplare, semnat și completat de câștigători. Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a premiului către un câștigător conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intra în posesia premiului;

(v) În cazul în care premiile sunt refuzate de către câștigători, ele vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale;

(vi) Constatarea unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul Regulament conduce la invalidarea Participanților în cauză, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

În cazul în care un câștigător refuză să predea o copie a actului sau de identitate, nu îi va fi înmânat premiul câștigat, el fiind descalificat și decăzut din drepturile de a reclama acest premiu.

 

SECȚIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE 

8.1. Organizatorul se obligă să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câştigătorilor, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

 

SECŢIUNEA 9. FRAUDA

9.1. Orice tentativă de fraudare şi/sau fraudă a Concursului din partea Participanţilor va fi adusă la cunoştinţa autorităţilor competente, iar Participantul respectiv va fi eliminat din concurs.

 

SECȚIUNEA 10: LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitivă.

10.2. Organizatorul nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificării câștigătorului sau înmânării premiului.

 

SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

11.1. Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs. 

11.2. Cazul de forță majoră este definit ca orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel.

 

SECȚIUNEA 12: LITIGII

12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Concursului, se vor soluționa pe cale amiabilă.

 

SECŢIUNEA 13. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

13.1 Organizatorul asigură şi protejează drepturile persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prin completarea datelor personale pe talonul de Concurs, participanţii confirmă în mod expres şi neechivoc cunoaşterea prevederilor Regulamentului, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul participării la Concurs şi sunt de acord ca aceste date să fie utilizate în scop de reclamă, marketing şi publicitate. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

13.2. Datele cu caracter personal vor fi stocate: în cazul participanților, până la desemnarea căștigătorului Concursului, iar în cazul căștigătorului, pentru o perioada egală cu perioada stabilită de lege privind păstrarea în evidență a documentelor financiar-contabile. 

13.3. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

13.4. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Organizator şi pot fi comunicate altor operatori dacă legea o prevede în mod expres.

13.5. Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul:

 • la informare;
 • de a obține acces la datele cu caracter personal prelucrate;
 • de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării acestor date;
 • de a vă opune prelucrării; 
 • la portabilitatea datelor;
 • de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa de e-mail: contact@asociatiacampinacurata.ro

13.6. Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal doar în baza şi în conformitate cu consimțământul participanților. Organizatorul se obligă să asigure măsuri de protecţie efective pentru securizarea datelor cu caracter personal, precum şi mijloace de recuperare a datelor în caz de pierdere ori distrugere accidentală sau intenţionată.

 

SECŢIUNEA 14. DISPOZIŢII FINALE

14.1. În cazul în care organizarea şi desfăşurarea Concursului este împiedicată de evenimente de forţă majoră, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea sau prelungirea, în mod corespunzător, a Concursului cu perioada în care acesta a fost suspendat. 

14.2. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil prin accesarea paginii www. asociatiacampinacurata.ro, subsecțiunea: concursfotografie.asociatiacampinacurat.ro pe toată durata Concursului.

 

Inițiator

PARTIDUL CÂMPINA CURATĂ

Președinte,        

Leica Rudolf

 

 

Organizator

ASOCIAŢIA CÂMPINA CURATĂ                                                                                                                                     

Președinte                                                                                                                                                          

Ștefănoiu Cezar-Sebastian       

 

ACT ADIȚIONAL REGULAMENT CONCURS DE FOTOGRAFIE “OBIECTIV: CÂMPINA CURATĂ”- concurs foto inițiat de PARTIDUL CÂMPINA CURATĂ 

 

SECȚIUNEA 1: ORGANIZATOR

 

1.1. Concursul "OBIECTIV: CÂMPINA CURATĂ" (denumit în cele ce urmează „Concursul”) este organizat din inițiativa PARTIDULUI CÂMPINA CURATĂ cu sediul în Municipiul Câmpina, str. Bobâlna nr. 57-63, clădirea C1, nr. cad. 20079, reprezentat prin președinte Leica Rudolf, cu sprijinul ASOCIAŢIEI CÂMPINA CURATĂ, cu sediul în municipiul Câmpina, str. Bobâlna nr. 44, județ Prahova, înregistrată în registrul special al asociațiilor și fundațiilor de la Judecătoria Câmpinia cu nr. 6495/2009, CIF 26644102, cont bancar RO80RNCB0208115180640001, deschis la BCR, reprezentată prin Ștefănoiu Cezar-Sebastian denumită în cele ce urmează “Organizator”.

 

 

SECȚIUNEA 3: CALENDAR DE DESFĂȘURARE se modifică urmând să aibă următorul conținut:

“3.1. „Concursul” este organizat și se desfășoară în perioada 01.02.2024 - odată cu lansarea publicată pe pagina oficială de Facebook a Asociaţiei Câmpina Curată, pe Instagram şi pe pagina de internet www. asociatiacampinacurata.ro și până în data de 21.02.2024, conform următorului desfășurător:

3.2. Efectuarea fotografiilor și transmiterea fotografiilor on-line, pe pagina de internet a Organizatorului, www. asociatiacampinacurata.ro, la sectiunea obiectivcampinacurata.ro intre 01 februarie 2024 – 11 februarie 2024

3.3. Jurizarea lucrărilor va avea loc în perioada: 12.02.2024 – 18.02.2024

3.4. Anunțarea rezultatelor: 21 februarie 2024  

3.5. Înmânarea premiilor: se va face potrivit Secțiunii 6.

3.6. Ridicarea premiilor se face personal, cu prezentarea C.I. la sediul din Câmpina, str. Bobâlna nr.57-63, județ Prahova, până în data de 06.03.2024. Minorii se vor prezenta pentru ridicarea premiilor, obligatoriu însoțiti de un părinte.”

 

 

SECȚIUNEA 6: CONDIȚII DE PARTICIPARE ŞI PREZENTARE punctul 6.1 se modifică astfel:

“6.1. Înscrierile în concurs se fac prin accesarea link-ului afișat în homepage Secțiunea “Proiecte în curs”, în perioada stabilită la art. 2.2., respectiv 01-11.02.2024, fiecare concurent va încarca on-line între 1 și 3 și fotografii cu respectarea tematicii.

Fotografiile trebuie însoțite de locația cât mai exactă unde au fost realizate (strada, cartier), precum și numele complet al participantului.”

 

SECȚIUNEA 7: DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR punctul 7.2. și 7.4 (iii) , (iv) se modifică astfel:

 

“7.2. Jurizarea se va realiza on-line în perioada 12 februarie – 18 februarie 2024.”

“7.4. Validarea și publicarea câștigătorilor, intrarea în posesie a premiilor:

(iii) Câștigătorii pot intra în posesia premiilor prin înmânarea acestora de Organizator, începand cu data de 22.02.2024”

(iv)Ridicarea premiilor se face personal, cu prezentarea C.I. la sediul din Câmpina, str. Bobâlna nr. 57-63, județ Prahova, până în data de 06.03.2024. Minorii vor fi însoțiți obligatoriu de un părinte la ridicarea premiului.”

 

Restul clauzelor Regulamentului rămân neschimbate.